Indhold

Vand og natur

Kommunerne er primær myndighed for vand og natur og har en række driftsopgaver inden for vandløb og naturpleje.

Klimatilpasning og vandsektorloven

Aktuelt er der stort fokus på klimatilpasning, vandsektorloven og vandløb. De nye klimatilpasningsplaner skal føre til løsninger.  Lovgivningen skal ændres, så kommunerne får bedre styringsmuligheder. Vandløbenes miljøkvalitet skal forbedres, uden at vandføringsevnen sættes over styr.

Naturbeskyttelsesloven

Administration af naturbeskyttelsesloven er en integreret del af kommunernes opgaver på plan-, miljø- og naturområdet. Kommunerne varetager bl.a. opgaver vedr. naturbeskyttelse, skiltning, adgangsregler, beskyttelseslinjer mv.

Friluftsliv

Kommunerne skal administrere bestemmelserne om beskyttelse af fortidsminder, regler for camping, adgang til naturen mv. Kommunerne har en lang række muligheder for at tage og indgå i frivillige initiativer og aktiviteter – fx etablering af spor i landskabet, udpegning af beskyttede diger, etablering af skovlegepladser osv.

Aktuelt

  • 07.02.18
    Høringssvar

    KL's høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m. fl.

    KL hilser forslag om ændring af kystbeskyttelsesloven velkomment. Forslaget indeholder efter KL’s opfattelse gode elementer, som understøtter Aftale om kommunernes økonomi for 2018 (ØA18). KL vurderer dog andre elementer helt utilstrækkelige eller direkte uhensigtsmæssige, som redskab til at fremme kystsikring i fornødent omfang.

Arrangementer

Annonce

Annonce
Annonce

Annonce